Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

Tüm elementler

Mantık, Matematik, Doğabilim (fizik), Kimya, Dirimbilim (biyoloji) gibi dallarda bilimsel kavramlarıñ özleştirme çalışmalarını içerir.

Tüm elementler

İletigönderen Türkeröz » 06 Ara 2015, 16:11

Periyodik cetvelde bulunan elementler atom numaralarına göre sıralanır. Bu sayfada tüm elementler atom numaraları, sembolleri ve isimleriyle verilmiştir.
Elementlerin listesi:
1 H Hidrojen Birlik (Bir protonu olan element)
2 He Helyum İkilik (İki protonu olan element)
3 Li Lityum Üçlük (Üç ...)
4 Be Berilyum Dörtlük
5 B Bor Beşlik
6 C Karbon Altılık
7 N Azot Yedilik
8 O Oksijen Sekizlik
9 F Flor Dokuzluk
10 Ne Neon Onluk
11 Na Sodyum Onbirlik
12 Mg Magnezyum Onikilik
13 Al Alüminyum Onüçlük
14 Si Silisyum Ondörtlük
15 P Fosfor Onbeşlik
16 S Kükürt Onaltılık
17 Cl Klor Onyedilik
18 Ar Argon Onsekizlik
19 K Potasyum Ondokuzluk
20 Ca Kalsiyum Yirmilik
21 Sc Skandiyum Yirmibirlik
22 Ti Titanyum Yirmikilik
23 V Vanadyum Yirmüçlük
24 Cr Krom Yirmidörtlük
25 Mn Mangan Yirmibeşlik
26 Fe Demir Yirmaltılık
27 Co Kobalt Yirmiyedilik
28 Ni Nikel Yirmisekizlik
29 Cu Bakır Yirmidokuzluk
30 Zn Çinko Otuzluk
31 Ga Galyum Otuzbirlik
32 Ge Germanyum Otuzikilik
33 As Arsenik Otuzüçlük
34 Se Selenyum Otuzdörtlük
35 Br Brom Otuzbeşlik
36 Kr Kripton Otuzaltılık
37 Rb Rubidyum Otuzyedilik
38 Sr Stronsiyum Otuzsekizlik
39 Y İtriyum Otuzdokuzluk
40 Zr Zirkonyum Kırklık
41 Nb Niobyum Kırkbirlik
42 Mo Molibden Kırkikilik
43 Tc Teknesyum Kırküçlük
44 Ru Rutenyum Kırkdörtlük
45 Rh Rodyum Kırkbeşlik
46 Pd Paladyum Kırkaltılık
47 Ag Gümüş Kırkyedilik
48 Cd Kadmiyum Kırksekizlik
49 In İndiyum Kırkdokuzluk
50 Sn Kalay Ellilik
51 Sb Antimon Ellibirlik
52 Te Tellür Ellikilik
53 I İyot Ellüçlük
54 Xe Ksenon Ellidörtlük
55 Cs Sezyum Ellibeşlik
56 Ba Baryum Ellaltılık
57 La Lantan Elliyedilik
58 Ce Seryum Ellisekizlik
59 Pr Praseodim Ellidokuzluk
60 Nd Neodimyum Altmışlık
61 Pm Prometyum Altmışbirlik
62 Sm Samaryum Altmışikilik
63 Eu Evropiyum Altmışüçlük
64 Gd Gadolinyum Altmışdörtlük
65 Tb Terbiyum Altmışbeşlik
66 Dy Disprozyum Altmışaltılık
67 Ho Holmiyum Altmışyedilik
68 Er Erbiyum Altmışsekizlik
69 Tm Tulyum Altmışdokuzluk
70 Yb İterbiyum Yetmişlik
71 Lu Lutetyum Yetmişbirlik
72 Hf Hafniyum Yetmişikilik
73 Ta Tantal Yetmişüçlük
74 W Volfram Yetmişdörtlük
75 Re Renyum Yetmişbeşlik
76 Os Osmiyum Yetmişaltılık
77 Ir İridyum Yetmişyedilik
78 Pt Platin Yetmişsekizlik
79 Au Altın Yetmişdokuzluk
80 Hg Cıva Seksenlik
81 Tl Talyum Seksenbirlik
82 Pb Kurşun Seksenikilik
83 Bi Bizmut Seksenüçlük
84 Po Polonyum Seksendörtlük
85 At Astatin Seksenbeşlik
86 Rn Radon Seksenaltılık
87 Fr Fransiyum Seksenyedilik
88 Ra Radyum Seksensekizlik
89 Ac Aktinyum Seksendokuzluk
90 Th Toryum Doksanlık
91 Pa Protaktinyum Doksanbirlik
92 U Uranyum Doksanikilik
93 Np Neptünyum Doksanüçlük
94 Pu Plütonyum Doksandörtlük
95 Am Amerikyum Doksanbeşlik
96 Cm Küriyum Doksanaltılık
97 Bk Berkelyum Doksanyedilik
98 Cf Kaliforniyum Doksansekizlik
99 Es Aynştaynyum Doksandokuzluk
100 Fm Fermiyum Yüzlük
101 Md Mendelevyum Yüzbirlik
102 No Nobelyum Yüzikilik
103 Lr Lavrensiyum Yüzüçlük
104 Rf Rutherfordiyum Yüzdörtlük
105 Db Dubniyum Yüzbeşlik
106 Sg Seaborgiyum Yüzaltılık
107 Bh Bohriyum Yüzyedilik
108 Hs Hassiyum Yüzsekizlik
109 Mt Meitneriyum Yüzdokuzluk
110 Ds Darmstadtiyum Yüzonluk
111 Uuu Ununnilyum Yüzonbirlik
112 Uub Ununbiyum Yüzonikilik
113 Uut Ununtriyum Yüzonüçlük
114 Uuq Ununkuadyum Yüzondörtlük
115 Uup Ununpentiyum Yüzonbeşlik
116 Uuh Ununheksiyum Yüzonaltılık
117* Uus Ununseptiyum Yüzonyedilik
118 Uuo Ununoktiyum Yüzonsekizlik
119* Uue Ununenniyum Yüzondokuzluk
120* Ubn Unbiniliyum Yüzyirmilik

Elementlere nasıl kişilerin adı verilebiliyorsa ben de en azından atom numarasına göre adlandırdım.
 • 2

Üyelik görseli
Türkeröz
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 3018
Katılım: 25 Nis 2008, 17:08
Değerleme: 556

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen hskizilcik » 04 Eyl 2017, 15:50

Süreyya ÜLKER'in Özlerin Yinelemeli Dizimi (Periyodik Cetvel) için önerileri

1 Hidrojen (H) - Islatkı (I)
2 Helyum (He) - Güneşözü (Gn)
3 Lityum (Li) - Taşözü (Ta)
4 Berilyum (Be) - Gökyeşitözü (Gy)
5 Bor (B) - Yincilözü (Y)
6 Karbon (C) - Kömürözü (K)
7 Azot (N) - Boğut (B)
8 Oksijen (O) - Paslatkı (P)
9 Flor (F) - Akaröz (A)
10 Neon (Ne) - Yeniöz (Yn)
11 Sodyum (Na) - Külertiözü (Kü)
12 Magnezyum (Mg) - Acıöz (Ac)
13 Alüminyum (Al) - Seyözü (Se)
14 Silisyum (Si) - Çakmaközü (Ça)
15 Fosfor (P) - Işnar (Iş)
16 Kükürt (S) - Yakır, Balsıra tozu (Y)
17 Klor (Cl) - Yeşilöz (Y)
18 Argon (Ar) - Eylemsizöz (Ey)
19 Potasyum (K) - Külüt (Kt)
20 Kalsiyum (Ca) - Tıtırözü (Tı)
21 Skandiyum (Sc) - Kuzeyözü (Kz)
22 Titanyum (Ti) - Günüt (Gt)
23 Vanadyum (V) - Kuzhanözü (Kh)
24 Krom (Cr) - Yinit (Yt)
25 Manganez (Mn) - Alaöz (Ala)
26 Demir (Fe) - Demir, Timur (De)
27 Kobalt (Co) - Sıçantaşı (St)
28 Nikel (Ni) - Akçet (Ak)
29 Bakır (Cu) - Bakır, Çoyun (Ba)
30 Çinko (Zn) - Gözotu (Gz)
31 Galyum (Ga) - Galözü (Ga)
32 Germanyum (Ge) - Almanözü (Alm)
33 Arsenik (As) - Sıçanotu (Sı)
34 Selenyum (Se) - Ayözü (Ay)
35 Brom (Br) - Kokaröz (Ko)
36 Kripton (Kr) - Saklıt (Sk)
37 Rubidyum (Rb) - Kızılöz (Kı)
38 Stronsiyum (Sr) - Sarıt (Sr)
39 İtriyum (Y) - Tünüt (T)
40 Zirkonyum (Zr) - Sırçat (Sç)
41 Niyobyum (Nb) - Taşbiket (Tb)
42 Molibden (Mo) - Kurşut (Kş)
43 Teknetyum (Tc) - Uygulayımözü (Uy)
44 Rutenyum (Ru) - Rutenözü (Ru)
45 Rodyum (Rh) - Alöz (Al)
46 Palladyum (Pd) - Bilget (Bg)
47 Gümüş (Ag) - Gümüş (Gü)
48 Kadmiyum (Cd) - Bozkurumözü (Bz)
49 İndiyum (In) - Çivitözü (Çi)
50 Kalay (Sn) - Kalay (Ky)
51 Antimon (Pb) - Sürmetaşı (Sü)
52 Tellür (Te) - Yerözü (Yr)
53 İyot (I) - Gökür (G)
54 Ksenon (Xe) - Yadöz (Yd)
55 Sezyum (Cs) - Çakıröz (Çk)
56 Baryum (Ba) - Ağıröz (Ağ)
57 Lantan (La) - Siliköz (Si)
58 Seryum (Ce) - Tarımbiket (Tr)
59 Praseodim (Pr) - Yeşilikizözü (Yş)
60 Neodim (Nd) - Yeniikizözü (Yk)
61 Prometyum (Pm) - Odgetirenözü (Od)
62 Samaryum (Sm) - Samarözü (Sm)
63 Avropiyum (Eu) - Batıözü (Bt)
64 Gadolinyum (Gd) - Gadolinözü (Gd)
65 Terbiyum (Tb) - Tünet (Tü)
66 Disprosiyum (Dy) - Önyozut (Ön)
67 Holmiyum (Ho) - Kazıklıadaözü (Ka)
68 Erbiyum (Er) - Eyözü (Eö)
69 Tulyum (Tm) - Kuzat (Kzt)
70 İterbiyum (Yb) - Tüneyözü (Tü)
71 Lutesyum (Lu) - Lütetözü (Lü)
72 Hafniyuö (Hf) - Gemliközü (Ge)
73 Tantal (Ta) - Gizverenözü (Gi)
74 Tungsten (W) - Ağırtaş (At)
75 Renyum (Re) - Irmaközü (Ir)
76 Osmiyum (Os) - Kokut (Kok)
77 İridyum (Ir) - Yaygırözü (Ya)
78 Platin (Pt) - Ak Altın (Aa)
79 Altın (Au) - Altın (Alt)
80 Civa (Hg) - Sindik, Güneysu (Si)
81 Talyum (Tl) - Budacıközü (Bu)
82 Kurşun (Pb) - Kurşun (Ku)
83 Bizmut (Bi) - Kızılkıröz (Kk)
84 Polonyum (Po) - Polözü (Po)
85 Astatin (At) - Dayanaksızöz (Da)
86 Radon (Rn) - Işıntürüm (Im)
87 Fransiyum (Fr) - Erdenöz (Ed)
88 Radyum (Ra) - Işınözü (In)
89 Aktinyum (Ac) - Pırılöz (Pı)
90 Toryum (Th) - Kuzgunöz (Kg)
91 Proaktinyum (Pa) - İlkpırılöz (İp)
92 Uranyum (U) - Gövendizözü (Gö)
93 Neptünyum (Np) - Denizhanözü (Dn)
94 Plütonyum (Pu) - Erliközü (Er)
95 Amerikyum (Am) - Yeniyaşanözü (Yy)
96 Küriyum (Cm) - Işınetkinöz (Ie)
97 Berkelyum (Bk) - Berkleyözü (Bk)
98 Kaliforniyum (Cf) - Kalifornözü (Kf)
99 Aynştaynyum (Es) - Ayniştaynözü (Ai)
100 Fermiyum (Fm) - Döküntüözü (Dö)
101 Mendelevyum (Md) - Mendilciözü (Md)
102 Nobelyum (No) - Nobelözü (No)
103 Lavrensiyum (Lw) - Lavrensözü (Lv)
104 Ruterfordiyum (Rf) - Radırfortözü (Rf)
105 Hahniyum (Ha) - Hağnözü (Ha)

Bu çalışma, Süreyya Ülker Hoca'nın çalışmasıdır. Bu adları kullanarak birçok uluslararası bilimsel dergide yayın yapmıştır. Bu yayınlar kabul görmüştür.

Görsel
 • 5

Üyelik görseli
hskizilcik
Dérnek Üyesi
 
İleti: 198
Katılım: 29 Ağu 2013, 19:25
Konum: Ankara
Değerleme: 139

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen birtancazin » 06 Eyl 2017, 19:56

Element anlamında kazım mirşanın asteoroloji ve türkler adlı betiğinde geçen BULUN sözü vardı.
 • 0

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 272

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen Oktay D. » 06 Eyl 2017, 20:39

bulun ne démek? Kökeni nedir?
 • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8421
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 5711

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen birtancazin » 07 Eyl 2017, 15:31

Betikten bakıp yeniden yazayım, işyerindeyim çünkü.. Ancak o betikte birtakım sözlerin soğdak, sankritçeden alıntı olduğu ayrımlandığından bu (ve diğer) sözcükle ilgili yaşayan lehçelerden karşılaştırmalar da yaptığından türkçe kökenli diye anımsamaktayım.
O betikte atsan adıyla eski bir türk bilginin uygurca ve soğd abecesiyle yazdığı betikten çözümlemeler oldukça ilginç, mirşanın bazı sözleri anlamlandırmada abartıya kaçtığını düşünsem de örnekler vermesi görüş edinilmesine yardımcı oluyor.

Örneğin güneş yörüngesi için atsan adlı bilgin egin sözünü kullanmış,mirşan burada egin sözünün eski türkçe ya da lehçelerden örnekleyerek gözüm bulunduğu boşluk anlamıyla da kullanıldığından yola çıkarak bu sözü değerlendiriyor.

Moğolca, türkçe, kore ya da çin ve japon gibi dillerle de köksel bağ ya da denklik kurduğu sözler de var.

Satış ortamında bulunuyor mu bilmem ancak mirşanın sözünü ettiğim bu eski çalışmasının ürünü olan betiği, birçok çözümlemeli bilgiler içermesi bakımından türkçeseverlere öneririm.
 • 0

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 272

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen birtancazin » 08 Eyl 2017, 00:10

Evet eski türk bilginlerine göre astrofizik imiş betiğin adı ve bulun da element olarak veriliyor. Element, eleman gibi öğe anlamına dayanan sözün o dönem bulun olarak adlandırılmış olması, belki atsan adlı yazarın kendi verdiği bir ad da olabilir, bulmak/bulunmak ile bu bağlamda bir ilgi olabilir diye düşündüm.
 • 0

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 272

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen birtancazin » 08 Eyl 2017, 00:12

Tarama sözlüğünde ise bulun sözü, tutsak/esir anlamıyla yer almakta
 • 0

birtancazin
birtancazin
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 770
Katılım: 19 May 2017, 00:37
Değerleme: 272

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen Türkeröz » 25 Oca 2018, 13:27

birtancazin yazdı:Tarama sözlüğünde ise bulun sözü, tutsak/esir anlamıyla yer almakta


Divanü Lügati't-Türk
bulnamak anlamı
esir etmek, tutsak etmek

demekmiş.
 • 0

Üyelik görseli
Türkeröz
Yazışmacı
Yazışmacı
 
İleti: 3018
Katılım: 25 Nis 2008, 17:08
Değerleme: 556

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen TürkçeSözlük78 » 11 Eyl 2018, 18:26

Çok ilginçler... Bunların kullanılması saçma olur ama bence. Amerika'nın fahrenhaytı kullanması gibi bir şey yapmış oluruz bildiğiniz. :D
 • -5

Onca olay olduktan sonra,
Niye düşlerim ki bir yokra?
-Tünerik Gezgini
Üyelik görseli
TürkçeSözlük78
Oğuzhan T.
Dérnek Üyesi
 
İleti: 1433
Katılım: 12 Nis 2018, 01:07
Konum: İstanbul
Değerleme: 867

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen Oktay D. » 11 Eyl 2018, 23:34

TürkçeSözlük78 yazdı:... Amerika'nın fahrenhaytı kullanması gibi bir şey yapmış oluruz bildiğiniz. :D

ABD'niñ fahrenaytı kullanması çok farklı bir olay. Onlar tümüyle başka bir birim kullanmış oluyor, adını değiştirmeniñ ötesinde. Örneğin Celsius'ta suyuñ doñması 0 kaynaması 100 ile bélirtilir, Fahrenayt'ta ise suyuñ doñması 32 kaynaması da 212 ile bélirtilir. Ölçek tamamen ilgisiz. Yukarıdakilerde ise yalñızca Latincesi yérine Türkçe bir kısaltma/sözcük var o kadar. Kaldı ki günlük yaşamda kullanılan madde adları zaten Türkçe (ferrum=démir, carbon=kömür, aurum=altın, cuprum=bakır, argentum=gümüş) veya Arapça (plumbum=kurşun, hydragyrum=civa, stannum=kalay). Démek ki adı farklı dillerde farklı olabiliyor. Soñuçta birimleri değiştirmiyoruz.
 • 1

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8421
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 5711

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen hskizilcik » 12 Eyl 2018, 00:10

Çoğu dilde bu elementler başkadır. Örneğin Almanca karbon yerine Kohlerstoff denir. Birçok dilde özellikle metaller farklıdır. Onun dışında hidrojen, oksijen, karbon, azot gibi diğer elementlerin de adlarının farklı olduğu birçok dil var. Başkası yapınca oluyor da, biz yapınca mı garip kaçıyor? en de bunu anlamıyorum. :)
 • 5

Üyelik görseli
hskizilcik
Hasan Şahin Kızılcık
Dérnek Üyesi
 
İleti: 198
Katılım: 29 Ağu 2013, 19:25
Konum: Ankara
Değerleme: 139

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen TürkçeSözlük78 » 12 Eyl 2018, 00:17

Fahrenhayt örneğini herkesin çoğunlukla kullandığını kullanmama anlamında vermiştim. Tüm birim dizgelerinin ayrı olduğunu biliyorum tabii ki de.
 • 0

Onca olay olduktan sonra,
Niye düşlerim ki bir yokra?
-Tünerik Gezgini
Üyelik görseli
TürkçeSözlük78
Oğuzhan T.
Dérnek Üyesi
 
İleti: 1433
Katılım: 12 Nis 2018, 01:07
Konum: İstanbul
Değerleme: 867

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen TürkçeSözlük78 » 12 Eyl 2018, 00:18

Kimi ulusların bu elementlere ayrı adlar verdiğini bilmiyordum. Açıkladığınız için sağ olun. Türkçeleri daha da güzel görünmeye başladı şimdi.
 • 0

Onca olay olduktan sonra,
Niye düşlerim ki bir yokra?
-Tünerik Gezgini
Üyelik görseli
TürkçeSözlük78
Oğuzhan T.
Dérnek Üyesi
 
İleti: 1433
Katılım: 12 Nis 2018, 01:07
Konum: İstanbul
Değerleme: 867

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen Oktay D. » 12 Eyl 2018, 02:19

Bir de bizde şu ilginçlik var: Latince carbone sözcüğü kömür démek, İtalyancada carbone halen kömür añlamına gelir. Zaten kömür dédiğimiz şey tümüyle karbon atomlarından oluşur. Ancak biz kömüre Türkçe atomuna Latince ad vérmişiz. Bence nasıl ki démir, gümüş, altın sözcükleri hem maddeniñ adı hem de atomuñ adıysa kömür de hem maddeniñ adı hem de atomuñ (carbon) adı olarak geçsin.
 • 0

Üyelik görseli
Oktay D.
Oktay DOĞANGÜN
Yönetici
Yönetici
 
İleti: 8421
Katılım: 28 Ağu 2007, 17:52
Konum: İstanbul
Değerleme: 5711

Ynt: Tüm elementler

İletigönderen hskizilcik » 12 Eyl 2018, 11:00

Elementlere Türkçe adlar verildiğinde ve adların Türkçeleri kullanıldığında, işlevleri de anlaşılır hale gelecektir üstelik. Örneğin, verdiğim dizelgeden;
İndiyum (In) - Çivitözü (Çi)
elementine bakarsak, adından çivit rengin yapımında kullanıldığı anlaşılabilir.
 • 0

Üyelik görseli
hskizilcik
Hasan Şahin Kızılcık
Dérnek Üyesi
 
İleti: 198
Katılım: 29 Ağu 2013, 19:25
Konum: Ankara
Değerleme: 139

Soñraki

Dön Biçim ile Doğa Bilimleri

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 18 konuk

Reputation System ©'